01. juuni 2017HTMi Välishindamisosakonna juhataja pöördumine 01.06.2017

Tasemetööd on selleks aastaks läbi ja enamikes koolides ka kokkuvõtvad hinded õpilastele välja pandud. Kuna Haridus- ja Teadusministeeriumini on mitmetest allikatest jõudnud tagasisidet, et mõnedes koolides on endiselt tavaks riiklike tasemetööde eest hindeid panna ja seda ka kokkuvõtval hindamisel arvestada, peame vajalikuks koole veelkord informeerida riiklikus testimises osalemise reeglitest.
Haridus- ja teadusministri 15.12.2015 määruse nr 54 „Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord“ §-i 6 lõikes 1 on sätestatud, et tasemetöö tulemust ei käsitleta kokkuvõtva hindamise alusena ja tasemetööd ei hinnata hindega (https://www.riigiteataja.ee/akt/118122015012#para6). See põhimõte kehtib nii kolmandas kui ka kuuendas klassis. Õpilased peaksid tasemetööd tegema toetavas ja pingevabas õhkkonnas. Tasemetöö ei ole väike eksam. Kui koolis käsitletakse tasemetööd kui olulist riiklikku kontrolli (mida see tegelikkuses ei ole), tekitatakse sellega laste jaoks põhjendamatult stressirohke olukord, mis kasvatab eksamihirmu ja ei toeta kuidagi positiivse õpikogemuse kujunemist.
 
Tasemetööde eesmärk on anda objektiivset tagasisidet õpetajatele ja lastele endile sellest, millele tuleks õppimise ja õpetamise protsessis rohkem tähelepanu pöörata ja milline on konkreetse õpilase ja klassi hetketase riigi üldise taseme taustal. See on eelkõige õpetaja töövahend enda töö analüüsimiseks ja planeerimiseks ning vajadusel korrektuuride tegemiseks. Tagasiside tasemetööde tulemustest on oluline ka lapsevanemate jaoks. Soovitame koolidel ja õpetajatel vanemaid tulemustest kindlasti informeerida ning aidata tulemusi ja selle põhjuseid ka mõista ja mõtestada.
 
Kui Teie koolis on tasemetöid siiski hinnatud ja mõne õpilase puhul on tasemetöö tulemus mõjutanud ka kokkuvõtva hinde kujunemist, tuleb kokkuvõttev hinne nende õpilaste puhul ümber vaadata.
 
Tasemetöö muutub õppimist toetavaks juhul kui õpetajad tasemetööga kogutud tulemusi analüüsivad ja oma töös kasutusel võtavad.
 
Lugupidamisega
 
Kristin Hollo
Välishindamisosakonna juhataja
Haridus- ja Teadusministeerium

EKJÜ missioon on olla koolijuhte ühendav organisatsioon, kes esindab koolijuhtide õigusi ja huve, tunneb vastutust Eesti rahva hariduse ja kultuuri säilimise eest ning on aktiivne partner koostöös teiste haridusühenduste ja koolipidajatega.

Et meiega ühendust võtta, kirjuta aadressil ekjy@ekjy.ee või helista numbril +372 5644949. Loe lähemalt ka ühenduse ajaloo kohta.

EKJÜ kuulub rahvusvahelisse organisatsiooni ESHA – European School Heads Association